Sách mới

Quản lý chung

Những đòn tâm lý trong bán hàng

Những đòn tâm lý trong bán hàng: Đưa ra các ý tưởng, chiến lược và chiến...
Read More
Sách chuyên khảo

Học tập cũng cần chiến lược

Học tập cũng cần chiến lược: Giới thiệu kỹ năng, nguyên lý tổng thể và các...
Read More
Sách chuyên khảo

Phương pháp đầu tư Warren Buffett

Phương pháp đầu tư Warren Buffett: Trình bày ngắn gọn tiểu sử của Warren Buffett -...
Read More
Sách chuyên khảo

Những câu hỏi lớn – Vũ trụ

Những câu hỏi lớn - Vũ trụ: Đưa ra và thảo luận 20 câu hỏi thế...
Read More
Tâm lý học

NLP căn bản

NLP căn bản: Gồm 9 nội dung của NLP (Neuro Linguistic Programming – Ngôn ngữ lập...
Read More
Tâm lý học

21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo

21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo: Giới thiệu 21 phẩm chất của nhà lãnh...
Read More
Sách chuyên khảo

10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê

10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê: Chia sẻ 10...
Read More
Y học

Một nửa sự thật

Một nửa sự thật: Gồm những đáp trả dưới góc nhìn an toàn thực phẩm về...
Read More
Sách chuyên khảo

Người thông minh học tập như thế nào

Người thông minh học tập như thế nào: Hướng dẫn kỹ năng tự học, bí quyết...
Read More
Tâm lý học

Trí tuệ Do Thái

Trí tuệ Do Thái: Gồm 16 phần, viết về sự thông thái, trí tuệ, trí thông...
Read More