Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận : Sơ thảo

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận : Sơ thảo. – Bình Thuận : Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận, 2000. – 2Tập ; 19cm T.2: Thời kỳ 1954-1975.- 2000.- 326tr.

Tóm tắt: Khái quát quá trình Đảng bộ tinh Bình Thuận từ khi thành lập, có Đảng lãnh đạo đến khi nhân dân Bình Thuận cùng cả nước đứng lên đánh Pháp, đuổi Nhật giành chính quyền về tay nhân dân. Nhân dân Bình Thuận tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi vẻ vang và miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.

Kho Địa Chí: DC.000161

Views: 140