Bắc Bình truyền thống đấu tranh cách mạng (1930 – 1975)

Bắc Bình truyền thống đấu tranh cách mạng (1930 – 1975). – Bình Thuận : Đảng bộ huyện Bắc Bình, 1993. – 259tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát về thiên nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội huyện Bắc Bình. Nhân dân Bắc Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-19750.

Kho Địa Chí: DC.000195, DC.000196

Visits: 115