Tân Thuận truyền thống anh hùng và công cuộc xây dựng (1930-2010)

 

Tân Thuận truyền thống anh hùng và công cuộc xây dựng (1930-2010). – Bình Thuận : Công ty Cổ phần in và Bao bì Bình Thuận, 2016. – 196tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, thiên nhiên, đời sống con người Tân Thuận thông qua tư liệu lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp (1930-1975). Những thay đổi qua 30 năm xây dựng và phát triển (1975-2010).

Kho Địa Chí: DC.001014, DC.001015, DC.001019

Views: 21