Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận

Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận = HIstoric, sightseeing and cultural festivals Binh Thuan Province. – Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. – 326tr. ; 24cm

Kho Địa chí: DC.001194; Kho Đọc: DVL.015910

Tóm tắt: Giới thiệu các di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia trong tổng số hơn 300 di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; những lễ hội tiêu biểu như Dinh Thầy Thím, Cầu ngư ở Vạn Thủy Tú, Giỗ Tổ các Vua Hùng tại Đền thờ Hùng Vương Phan Rí Cửa, Katê, Ramưwan…

Visits: 27