Bình Thuận 30 năm chiến tranh giải phóng (Tập II)

 

Bình Thuận 30 năm chiến tranh giải phóng. – Bình Thuận : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, 1992. – 2tập ; 19cm T.2: Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975.- 1992.- 363tr

Tóm tắt: Khái quát về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ và quân dân Bình Thuận từ sau Hiệp định Giơnevơ (7-1954) đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi hoàn toàn vào mùa xuân 1975; kết thúc cuộc chiến tranh đầy hy sinh gian khổ và thắng lợi vẻ vang của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà trong suốt 30 năm.

Kho Địa Chí: DC.000188, DC.000189
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 33