Lịch sử truyền thống Thị Trấn Lạc Tánh (1954-2010)

 

Lịch sử truyền thống Thị Trấn Lạc Tánh : 1954-2010. – Bình Thuận : Nxb. Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2019. – 184tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người Lạc Tánh; Lạc Tánh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975); Xây dựng quê hương Lạc Tánh sau giải phóng( 1975-1985); Đảng bộ và nhân dân Lạc Tánh xây dựng quê hương theo đường lối đổi mới (1986-2000); Lạc Tánh cùng cả nước bước vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2000-2010).

Kho Địa Chí: DC.001216, DC.001217

Views: 36