Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945 – 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945 – 2010). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 328tr. ; 19cm
Tóm tắt:  Sách gồm 2 phần: Hàm Trí trong chặng đường đấu tranh cách mạng (1945 – 1975); xây dựng và phát triển quê hương (1975 – 2010).
Ký hiệu xếp giá:  324.25970750959759
Kho Địa ChíDC.000948, DC.000964
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 8