Kỹ thuật thâm canh cây lúa

Kỹ thuật thâm canh cây lúa. – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2014. – 20tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu về giống lúa và xử lý hạt giống; Một số kỹ thuật canh tác: chuẩn bị đất, thời vụ gieo trồng, phân bón, quản lý nước, phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh, thu hoạch và sau thu hoạch…

Kho Địa Chí: DC.000909, DC.001054, DC.001055

 

Views: 4