Trường ca viết về Bình Thuận

Trường ca viết về Bình Thuận : Chuyên luận / Nguyễn Thị Liên Tâm. – Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. – 263tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm các chuyên luận viết về vấn đề tác giả với trường ca, giá trị nội dung của trường ca, một số đặc điểm về nghệ thuật của trường ca và giá trị lịch sử và giáo dục của trường ca sau năm 1975 viết về Bình Thuận trong thời chống Mỹ.

Kho Địa Chí: DC.001229, DC.001230
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 63