Hoạt động đấu tranh của chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam ở miền Nam (1954 – 1975)

Tóm tắt: Khái quát về bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại tỉnh Bình Thuận (1954 – 1975). Hệ thống nhà tù, trại giam từng giam giữ chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận. Chế độ lao tù của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với các chiến sĩ cách mạng bị bắt, giam giữ tù đày. Hoạt động đấu tranh của chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam miền Nam (1954 – 1975).

Visits: 16