Kỷ yếu các kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX năm 2014

 

Kỷ yếu các kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX năm 2014 : Lưu hành nội bộ. – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2015. – 913tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các văn bản về nghị quyết, tờ trình, báo cáo thông qua kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX năm 2014…

Views: 7