Kỷ yếu : Những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ ở thành phố Phan Thiết

Kỷ yếu : Những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân

Xem thêm