Kỷ yếu hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VI kỳ họp thứ Mười – kỳ họp thứ Mười Một năm 1999

Kỷ yếu hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VI kỳ họp thứ Mười- kỳ họp thứ Mười Một năm 1999 : Lưu hành nội bộ. – Bình Thuận : Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, 1999. – 6tập ; 27cm T.6.- 1999.- 473tr

Tóm tắt: Hệ thống một số chỉ thị của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương và cung cấp những nội dung được trình bày tại hội nghị, những ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ các đoàn thể, các ban ngành ở tỉnh và một số huyện thị, xã phường, đơn vị cơ sở.

Kho Địa Chí: DC.000072, DC.000073

Visits: 7