Lịch sử hậu cần – kỹ thuật lực lượng vũ trang Bình Thuận (1945-2000)

Lịch sử hậu cần – kỹ thuật lực lượng vũ trang Bình Thuận (1945 – 2000). – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. – 464tr.

Tóm tắt: Khái quát công tác đảm bảo hậu cần – kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hits: 78