Những mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm: Tham luận tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm”

Những mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm : Tham luận tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm” / Phạm Đình Sơn …[và những người khác]. – Bình Thuận : Nxb. Công an Tỉnh Bình Thuận, 2007. – 114tr. ; 27cm

Kho Địa Chí: DC.000764

Visits: 9