Môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2013 tỉnh Bình Thuận

Môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2013 tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Xuân Thi chủ biên. – Tp.Hồ Chí Minh : Công ty TNHH MTV, 2014. – 167tr. ; 20cm

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm về môi trường đầu tư, hiện trạng môi trường đầu tư của Bình Thuận. Các đề xuất về chính sách và kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư Bình Thuận trong thời gian đến.

Kho Địa Chí: DC.000934

Views: 7