Đặc điểm khí hậu Thuận Hải

Đặc điểm khí hậu tỉnh Thuận Hải / Trương Trọng Huân biên soạn. – Thuận Hải : Ủy ban Khoa học kỹ thuật và đài khí tượng thủy văn tỉnh Thuận Hải, 1984. – 108tr. ; 27cm
Tóm tắt: Sách gồm 8 chương: Chương 1 giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh địa lý, điều kiện bức xạ và hoàn lưu khí quyển; các chương 2,3,4,5 trình bày về phân bố không gian và diễn biến thời gian của các đặc trưng yếu tố khí hậu…
Ký hiệu xếp giá: 36
Kho Địa Chí: DC.000007, DC.000008
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 50