Nghiên cứu địa bạ Triều Nguyễn Bình Thuận

Nghiên cứu địa bạ Triều Nguyễn Bình Thuận : Nay gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng và một phần Đắc lắc / Nguyễn Đình Đầu. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 1996. – 430tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách viết về một số địa danh ảnh hưởng từ tên Chăm. Địa lý lịch sử Bình Thuận từ xưa đến nay. Phân tích địa bạ tỉnh Bình Thuận; Danh mục hành chính Hán – Việt đối chiếu. Danh sách 25 làng mất địa bạ. Trích dịch địa bạ toàn tỉnh; Thống kê diện tích các phủ, huyện, tổng. Danh sách và vị trí 307 làng trên bản đồ.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.11
Kho Địa Chí: DC.000112
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 144