Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Phong

Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Phong. – Bình Thuận : Đảng bộ Huyện Tuy Phong, 2003. – 2 tập ; 19cm T.2: 1954-1975.- 2003.- 206tr.
Tóm tắt: Cuộc đấu tranh hào hùng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tuy Phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.215,ĐC.93
Kho Địa ChíDC.000339,DC.000340
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận
L

Views: 19