Thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở Phan Thiết

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở Phan Thiết. – Thuận Hải : Sở giáo dục ủy ban khoa học kỹ thuật Thuận Hải, 1990. – 64tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách nói về bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX; Những mẫu chuyện chuyện về thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học; Những bài học quý báu được rút ra cho đội ngũ người làm công tác giáo dục.
Ký hiệu xếp giá ĐC.12
Kho Địa ChíDC.000373, DC.000374
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 1