Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (1930 – 1954)

Tóm tắt: Khái quát 146 sự kiện phản ánh hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình Thuận từ lúc Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập cho đến khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Visits: 23