Lịch sử hình thành và phát triển phường Tân An (1954-2010)

Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc trưng về con người, các sự kiện lịch sử nổi bật và quá trình xây dựng quê hương từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng cho đến nay của phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Visits: 6