Bình Thuận tìm lại dấu xưa

 

Bình Thuận tìm lại dấu xưa : Lược khảo / Phan Chính. – Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. – 195tr. ; 19cm

Tóm tắt: Gồm tuyển những tác phẩm: Bình Thuận – Trong hành trình mỏ đất; Đường cái quan qua đất Bình Thuận; Dấu xưa Tuy Phong; Tín ngưỡng thần linh xứ biên; Trở lại vùng đất xưa Tánh Linh; Nếp sống và tín ngưỡng người Hoa ở Phan Thiết;…

Kho Địa chí: DC.001136

 

Visits: 101