Văn học kháng chiến Bình Thuận

Tóm tắt: Ghi lại sự đóng góp của các nhà văn, nhà thơ và cán bộ chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu trên chiến trường Bình Thuận – địa bàn cực Nam Trung Bộ, họ đã tạo nên những tác phẩm văn học, ghi lại những dấu ấn không thể phai mờ của một thời chiến tranh lửa đạn…

Visits: 25