La Gi đất xưa diện hải bối lâm

La Gi đất xưa diện hải bối lâm : Ngữ liệu – Địa danh / Phan Chính. – Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2017. – 166tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC.001113, DC.01114

Trình bày về lai lịch một vùng đất; âm và ngữ nghĩa về địa danh La Gi; cây me Tây tuổi đầu tỉnh Bình Tuy; thuyền thúng trên bờ biển LaGi; chùa núi Tà Cú; chùa xưa Kỳ Viên tự;…

Views: 14