Miền tỵ địa

Miền tỵ địa / Ngọc Thịnh. – Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2020. – 469tr. ; 20cm

Kho Địa chí: 001186

Tóm tắt: Giới thiệu về địa danh Bình Thuận từ lúc chưa mang tên đến khi thành lập tỉnh Bình Thuận; Phong trào Duy tân và chi bộ đảng đầu tiên ra đời tiến tới giành chính quyền về tay nhân dân; Kháng chiến chống Pháp cuộc đối đầu ngoạn mục.

 

Views: 10