Những kỷ niệm về đồng chí Trần Lê

Những kỷ niệm về đồng chí Trần Lê. – H. : Quân đội nhân dân, 2004. – 414tr. ; 21cm

Kho Địa chí: DC. 000432

Tóm tắt: Đồng chí Trần Lê (Lê Tuệ) sinh ngày 5/2/1921 tại Tam An, Tam Kỳ, Quảng Nam, . Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, đồng chí làm Bí thư Ban cán sự cực Nam Trung Bộ (trong đó 1955-1956 kiêm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận). Suốt quá trình công tác cách mạng, đồng chí đã dành phần lớn tâm huyết, trí tuệ và sức lực phục vụ nhân dân các dân tộc Khu 6 (cũ) – Cực Nam Trung Bộ

Views: 10