Phong trào công nhân – lao động và công đoàn Bình Thuận – những chặng đường lịch sử (1930-1998)

Phong trào công nhân- lao động và công đoàn Bình Thuận- những chặng đường lịch sử (1930-1998). – Bình Thuận : Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận, 1999. – 251tr. ; 21cm

Kho Địa Chí: DC. 000382

Tóm tắt: Ghi lại quá trình hình thành và lịch sử đấu tranh của đội ngũ công nhân lao động và Công đoàn Bình Thuận qua các thời kỳ cách mạng nước ta; Trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, trong cách mạng tháng tám và 2 cuộc kháng chiến, trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ ngày đất nước hòa bình thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội đến nay.

 

Views: 12