Lịch sử đảng bộ tỉnh Thuận Hải (thời kỳ 1930-1945)

Lịch sử đảng bộ tỉnh Thuận Hải (thời kỳ 1930-1945) : Sơ thảo. – Thuận hải : Ban nghiên cứu lịch sử đảng tỉnh Thuận Hải, 1984. – 177tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC. 000384

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Thuận Hải. Ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thuận Hải thời kỳ 1930-1945.

Views: 64