Lịch sử truyền thống xã Phan Lâm (1975 – 2015)

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát vùng đất, con người, quá trình di cư và lịch sử hình thành xã Phan Lâm (Bắc Bình, Bình Thuận). Quá trình xã Phan Lâm tập trung khắc phục hậu quả sau chiến tranh, ổn định đời sống, xây dựng quê hương (1975-1985); Thực hiện đường lối mới của Đảng (1986-2000); Phát huy sức mạnh toàn xã, tiếp tục đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (2001-2015).

 

 

Views: 8