Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Thiện Nghiệp – phường Hàm Tiến (1930-1975)

Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Thiệp Nghiệp – phường Hàm Tiến (1930-1975). – Bình Thuận : Đảng ủy Xã Thiện Nghiệp-Phường Hàm Tiến, 2017. – 464tr. ; 21cm

Kho Địa chí: DC. 001105, DC. 001106

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành, phát triển và truyền thống yêu nước của nhân dân Thiện Nghiệp – Thiện Khánh từ thuở lập làng đến Cách mạng tháng Tám thành công. Đảng bộ nhân dân Thiện Nghiệp – Thiện Khánh đấu tranh bất khuất trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Views: 17