Hỏi đáp pháp luật liên quan đến lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, trồng trọt và bảo vệ thực vật

Hỏi đáp pháp luật liên quan đến lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, trồng trọt và bảo vệ thực vật. – Bình Thuận : Công ty TNHH Quảng cáo TM & DV Thuận Hiệp, 2014. – 99tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số câu hỏi đáp pháp luật liên quan đến lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, trồng trọt và bảo vệ thực vật như: mục đích sử dụng phân loại rừng như thế nào, những hành vi nào bị nghiêm cấm được quy định tại luật bảo vệ rừng, quyền và nghĩa vụ tổ chức cá nhân bảo vệ thực vật như thế nào…

Kho Địa Chí: DC.000916, DC.001049, DC.001058

Views: 7