Thông tin chuyên đề một số vấn đề cấp bách về văn hóa- xã hội cư dân vùng biển Bình Thuận 1991-1993

Thông tin chuyên đề một số vấn đề cấp bách về văn hóa- xã hội cư dân vùng biển Bình Thuận 1991-1993. – Bình Thuận : Nxb.Sở Khoa học công nghệ và môi trường Bình Thuận, 1994. – 97tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái lược đặc điểm quá trình hình thành cư dân vùng biển Bình Thuận; Một số vấn đề cấp bách về văn hóa- xã hội cư dân vùng biển; Những khoảng cách giữa yêu cầu phát triển kinh tế với thực trạng văn hóa-xã hội cư dân vùng biển; Những kiến nghị về biện pháp chính sách trước một số vấn đề văn hóa – xã hội cấp bách vùng biển.

Kho Địa Chí: DC.000312, DC.000313
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 9