Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (1996-2000)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (1996-2000). – Bình Thuận : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận, 1995. – 258tr. ; 19cm
Tóm tắt: Bài phát biểu của đồng chí Đinh Trung, Bí thư tỉnh ủy trong phiên khai mạc và bế mạc Đại hội; Nội dung tuyên truyền kết qủa Đại hội; Những nội dung chủ yếu trong báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh; các bài tham luận của một số ban, ngành, địa phương nhằm làm sáng tỏ nội dung báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.221
Kho Địa ChíDC.000198,DC.000199
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 8