Kỹ thuật chăn nuôi heo hướng nạc

Kỹ thuật chăn nuôi heo hướng nạc. – Bình Thuận : Sedec Bình Thuận, 2003. – 96tr. ; 19cm
Tóm tắt: Nêu lên một số kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc heo hướng nạc tại Bình Thuận…
Ký hiệu xếp giá: ĐC.426.2
Kho Địa ChíDC.000170,DC.000171
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 4