Vì trẻ em Bình Thuận

Vì trẻ em Bình Thuận : Số 1 (Tháng 5). – Bình Thuận : Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Bình Thuận, 1996. – 42tr. ; 19cm
Tóm tắt: Thông tin, trao đổi những vấn đề bức xúc về trẻ em và những khiến thức hiện đại trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.256,ĐC.53
Kho Địa ChíDC.000150,DC.000151
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 5