Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII -1996

Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII -1996. – Bình Thuận : Hội đồng đội Bình Thuận, 1996. – 54tr. ; 16cm

Tóm tắt: Giới thiệu về kết quả hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (1992-1996) và các gương mặt đội viên tiêu biểu của cuộc liên hoan lần thứ VII.

Kho Địa Chí: DC.000322, DC.000323

 

Views: 4