Lịch sử công tác tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận (1930 – 2010)

 

Lịch sử công tác tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận (1930 – 2010) / Nguyễn Văn Sơn (b.s.),…[và những người khác]. – Bình Thuận : Nxb. Công ty cổ phần in bao bì Bình Thuận, 2014. – 307tr. ; 21cm

Giới thiệu vị trí, tổ chức hành chính dân cư tỉnh Bình Thuận và sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Trình bày một số công tác tuyên giáo trong những năm đấu tranh giành chính quyền 1930 – 1945. Công tác tuyên huấn tỉnh Bình Thuận trong kháng chiến chống pháp 1946 – 1954, chống mỹ 1954 – 1975 và những năm đổi mới đất nước.

Views: 13