Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. – Hà Nội : Chính trị quốc gia – sự thật, 2011. – 325tr. ; 21cm
Tóm tắt:  Sách gồm 3 phần: Các văn bản song phương; Các văn bản nội luật và một số văn bản khác; Một số bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước về đàm phán, giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc.
Kho Địa ChíDC.000932,DC.000968
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 4