Kỷ yếu Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận (1982-2015)

Kỷ yếu Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận (1982-2015). – Bình Thuận, 2015. – 101tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về truyền thống lịch sử, giai đoạn phát triển, những cống hiến của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ với 70 năm hình thành phát triển của ngành tư pháp Việt Nam, ngành tư pháp Bình Thuận nói chung và Sở tư pháp Bình Thuận nói riêng.
Ký hiệu xếp giá: 347.59759
Kho Địa Chí: DC.000978, DC.000979, DC.000980
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 22