Truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương xã La Ngâu (1950 – 2010)

 

Truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương xã La Ngâu (1950 – 2010). – Bình Thuận, 2013. – 143tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát đặc điểm tự nhiên, xã hội và phong trào yêu nước của nhân dân xã La Ngâu; Quá trình hoạt động cách mạng của cán bộ và nhân dân xã La Ngâu; Nhân dân xã La Ngâu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 2010),…

Kho Địa Chí: DC.001063
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 8