Tiểu đoàn 840 những chiến công 1961-1975

Tiểu đoàn 840 những chiến công 1961-1975. – Bình thuận : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, 1994. – 349tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC. 000380, DC. 000381

Tóm tắt: Giới thiệu những thành tích xuất sắc, những trận đánh thắng vang dội của tiểu đoàn 840. Những khó khăn, hy sinh tổn thất mà cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cũng như quân dân Bình Thuận gặp phải.

Views: 40