Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam

Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam : Đề cương thông báo nhanh và nội dung chủ yếu đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX. – Bình Thuận : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận, 1996. – 138tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC. 000431

Tóm tắt: Đề cương thông báo nhanh và nội dung chủ yếu đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

 

Hits: 7