Kỷ yếu chiến sỹ cách mạng hoạt động ở Bình Thuận bị địch bắt tù đày (1885 – 1975)

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung những người yêu nước hoạt động cách mạng ở Bình Thuận bị địch bắt tù đày từ năm 1885 đến năm 1975 có thành tích cống hiến và quá trình phấn đấu xuyên suốt các giai đoạn trước và sau khi ra tù, được sắp xếp theo từng huyện trong tỉnh Bình Thuận.

Visits: 17