Đừng như là cơn gió

Đừng như là cơn gió : Tập ca khúc nhiều tác giả. – Bình Thuận : Trung tâm Văn hóa Thông tin Bình Thuận, 1999. – 27tr. ; 18cm

Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát viết về Bình Thuận: Bình Thuận mến yêu (Ngọc Văn Trung); Tình khúc ba cây cầu (Xuân Tiến); Phố chiều em qua (Thế Phi-Phiên Vũ); …

Kho Địa Chí: DC.000531, DC.000532, DC.000533

 

Visits: 4