Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Sách m?i

Gồm cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị; Thực trạng kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; Phương hướng và giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029124

Kho mượn: MVV.041354; MVV.041355

 

Views: 9