Người Chăm ở Thuận Hải

Người Chăm ở Thuận Hải. – Thuận Hải : Sở Văn Hóa thông tin XB, 1989. – 373tr. ; 19cm

Nội dung: Những tư liệu khoa học có ý nghĩa lý luận ,thực tiễn theo tĂng lĩnh vực kinh tế-xã hội-văn hóa và những biến đổi xã hội tộc người trong thời kỳ hiện đại qua việc nghiên cứu văn hóa Chăm ở Thuận Hải

Views: 30