Lịch sử truyền thống kháng chiến cứu nước và xây dựng quê hương của nhân dân xã Huy Khiêm (1960 – 2010)

Lịch sử truyền thống kháng chiến cứu nước và xây dựng quê hương của nhân dân xã Huy Khiêm (1960 – 2010), 2013. – 186tr. ; 19cm

Nội dung: Ghi lại quá trình đấu tranh của quân và dân Huy Khiêm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1974); Đảng bộ và nhân dân Huy Khiêm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Visits: 18