Phát triển thương hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt Nam: Trường hợp thanh long Bình Thuận

Phát triển thương hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt Nam: Trường hợp thanh long Bình Thuận. – Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017. – 243tr.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về thương hiệu và tài sản thương hiệu; mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu và các thành phần; phát triển thương hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt Nam thông qua thanh long Bình Thuận.

Views: 17